Stanovy spolku

Článek I

Základní ustanovení Název spolku zní: SDRUŽENÍ HLOHOVECKÝCH VINAŘŮ, z.s. (dále jen "spolek")

Sídlem spolku je: Dědina 15,Hlohovec, 691 43

Spolek je právnickou osobou a zakládá se podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku u příslušného rejstříkového soudu.

Spolek působí na celém území České republiky.


Článek II Účel spolku

Základním cílem spolku je propagace a rozvoj vinařství a vinohradnictví v obci Hlohovec.

Výše uvedeného účelu dosahuje spolek prostřednictvím těchto činností:

a) Organizace a pořádání kulturních, společenských, kulinářských a sportovních akcí, včetně zabezpečení občerstvení.

b) Podpora zachování vinařských tradic v obci

c) Podpora turistického ruchu v obci

d) Vzdělávací akce (přednášky, semináře, kurzy, exkurze).

e) Pořádání specializovaných přehlídek souvisejících s vinařstvím a vinohradnictvích v obci

Jelikož je provozování činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší.

Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností spolku, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.


Článek III Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let.

2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

Členství ve spolku vzniká: a) schválením písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

Práva člena spolku: a) podílet se na činnosti spolku b) volit orgány spolku c) být volen do orgánů spolku d) svými připomínkami a podněty přispět ke zlepšení činnosti spolku

Povinnosti člena spolku: a) dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen d) platit členské příspěvky.

Členství ve spolku zaniká: a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi, b) úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého, c) zánikem spolku, d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, cíle a principy spolku, nebo porušuje členské povinnosti. Rozhodnutí o vyloučení musí být doručeno na adresu člena spolku.

Seznam členů spolku je neveřejný, pokud členská schůze nestanoví jinak.

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.


Článek IV Členské příspěvky

Výše členských příspěvků na následující rok je vždy stanovena rozhodnutím členské schůze. Výši členských příspěvků na rok založení (tj. rok 2022) stanoví první členská schůze.

Členský příspěvek se hradí na účet spolku se splatností do 28 dnů po první výzvě k úhradě.

Článek V Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

a) Členská schůze

b) Předseda

c) 1. místopředseda

d) 2. místopředseda

e) Pokladník


Článek VI Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Členská rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

Členská schůze rozhoduje v těchto věcech:

- O změnách a doplnění stanov (prostou většinou hlasů)

- Rozhoduje o členství ve spolku

- Volí (a odvolává) předsedu spolku, oba místopředsedy a pokladníka

- Schvaluje roční zprávu a rozpočet

- Schvaluje vstup spolku do jiných právních subjektů

- Schvaluje vytvoření jiných právnických subjektů a organizačních jednotek spolku

- Rozhoduje o rozpuštění a ukončení činnosti

- Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o vyloučení člena spolku

- Rozhoduje v dalších věcech, pokud tak určí tyto stanovy nebo zákon.

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání polovina všech členů spolku.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.


Článek VII Předseda a místopředsedové

A) Předseda je statutárním orgánem spolku.

Navenek za spolek jedná předseda spolku a je oprávněn podepisovat.

Předseda je volen členskou schůzí na dobu 5 let. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

Předseda vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o rozvoj spolku, vede seznam členů.

B) Místopředseda přebírá pravomoci a působnost předsedy v případě, že předseda není schopen vykonávat svou funkci.

Odměnu za výkon funkce předsedy a místopředsedy stanoví vnitřní směrnice spolku, které odsouhlasuje členská schůze.


Článek VIII Majetek a hospodaření spolku

Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, darů, dotací a z výnosů pořádaných akcí.

Hospodaření spolku se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky a rozpočtem schváleným členskou schůzí.


Článek IX Zánik spolku

Spolek zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním spolku nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů

O majetkoprávním vypořádání v případě ukončení činnosti z.s. rozhodne členská schůze.


Článek X Závěrečná ustanovení

Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 18.05.2022, jejíž konání

je potvrzeno zápisem ze dne 18.05.2022. V tento den Stanovy nabývají platnosti.

Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.


V Hlohovci dne 18.05.2022